Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO
Số 51-55 Ngày ban hành:13-6-2023
MỤC LỤC
Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
22-5-2023 Quyết định 240/QĐ-UBND, Ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng trên địa bàn tỉnh 2
25-5-2023 Quyết định 245/QĐ-UBND, Về việc ủy quyền Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định giá đất cụ thể 13
26-5-2023 Quyết định 249/QĐ-UBND, Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Kon Plông 16
30-5-2023 Quyết định 262/QĐ-UBND, Quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 158
1-6-2023 Quyết định 275/QĐ-UBND, Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Kon Tum 160
5-6-2023 Quyết định 288/QĐ-UBND, Về việc điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum 162
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: