Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO
Số 83-85 Ngày ban hành:27-10-2023
MỤC LỤC
Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
4-10-2023 Quyết định số 54/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 3
5-10-2023 Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND Quy định định mức kinh tế -kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ điều dưỡng luân phiên người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 33
6-10-2023 Quyết định số 56/2023/QĐ-UBND Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 46
9-10-2023 Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh Kon Tum (đã được sửa đổi, bổ sung theo Điều 2 của Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 và Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của UBND tỉnh Kon Tum). 48
17-10-2023 Quyết định số 58/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của UBND tỉnh Kon Tum. 50
2-10-2023 Quyết định số 561/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh diện tích lưu vực của các nhà máy thủy điện có lưu vực nội tỉnh làm cơ sở thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. 64
9-10-2023 Quyết định số 574/QĐ-UBND về việc ủy quyền Sở Khoa học và Công nghệ cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum 68
9-10-2023 Quyết định số 575/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ đọng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 70
11-10-2023 Quyết định số 580/QĐ-UBND về việc ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn và quyết định phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 72
12-10-2023 Quyết định số 582/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách ý tưởng/sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 74
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: