Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO
Số 67-68 Ngày ban hành:14-7-2023
MỤC LỤC
Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
16-6-2023 Quyết định 33/2023/QĐ-UBND, Phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 4
23-6-2023 Quyết định 34/2023/QĐ-UBND, Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum 10
30-6-2023 Quyết định 35/2023/QĐ-UBND, Quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Kon Tum 25
3-7-2023 Quyết định 36/2023/QĐ-UBND, Bãi bỏ Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định mức trích, tỷ lệ phân chia kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum 29
10-7-2023 Quyết định 37/2023/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 32
7-6-2023 Quyết định 298/QĐ-UBND, Về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 36
12-6-2023 Quyết định 308/QĐ-UBND, V/v điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 40
13-6-2023 Quyết định 310/QĐ-UBND, Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 42
13-6-2023 Quyết định 311/QĐ-UBND, Thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum 44
14-6-2023 Quyết định 313/QĐ-UBND, Về việc giải mật Công văn số 307/UBND-KTTH ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 46
23-6-2023 Quyết định 337/QĐ-UBND, Kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum 48
26-6-2023 Quyết định 339/QĐ-UBND, Tổ chức lại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 51
27-6-2023 Quyết định 343/QĐ-UBND, Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2023-2025 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 55
3-7-2023 Quyết định 354/QĐ-UBND, Về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Trung tâm Dịch vụ Hành chính - Hội nghị tỉnh Kon Tum 58
4-7-2023 Quyết định 356/QĐ-UBND, Phê duyệt Danh mục sáchgiáo khoa Lịch sử lớp 10, Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum 60
5-7-2023 Quyết định 361/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng 02 Toà nhà A, B Khu Trung tâm hành chính tỉnh Kon Tum 63
10-7-2023 Quyết định 371/QĐ-UBND, Về việc phê duyệt chuyên ngành đào tạo sau đại học thuộc nội dung số 02, tiểu dự án 2 của Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 77
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: