Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO
Số 16-20 Ngày ban hành:6-5-2023
MỤC LỤC
Trang
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
25-4-2023 Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung điểm 3.1, khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020 3
25-4-2023 Nghị quyết 16/2023/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết số 74/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 và Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum) 25
25-4-2023 Nghị quyết 17/2023/NQ-HĐND Bãi bỏ một phần Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 và kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum 30
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
24-3-2023 Quyết định 10/2023/QĐ-UBND Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum 32
27-3-2023 Quyết định 11/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum 40
4-4-2023 Quyết định 12/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum 58
4-4-2023 Quyết định 13/2023/QĐ-UBND Ban hành quy định về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Kon Tum 70
6-4-2023 Quyết định 14/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum 87
7-4-2023 Quyết định 15/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quy trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum 98
12-4-2023 Quyết định 16/2023/QĐ-UBND Ban hành “Quy định vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc quản lý, sử dụng chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum” 111
12-4-2023 Quyết định 17/2023/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 117
12-4-2023 Quyết định 18/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, tuyển chọn và quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum 122
24-4-2023 Quyết định 19/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 133
28-4-2023 Quyết định 20/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum 139
28-4-2023 Quyết định 21/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum 151
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: