Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO
Số 01-02 Ngày ban hành:2-2-2023
MỤC LỤC
Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
4-1-2023 Quyết định 01/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum 3
4-1-2023 Chỉ thị 01/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 15
4-1-2023 Chỉ thị 02/CT-UBND Về việc tăng cường công tác phòng, trừ sinh vật hại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 25
6-1-2023 Quyết định 02/QĐ-UBND Về việc công nhận điểm du lịch Làng du lịch cộng đồng Kon Jơ Dri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 30
10-1-2023 Quyết định 05/QĐ-UBND Phê duyệt diện tích lưu vực của các nhà máy thủy điện nội tỉnh làm cơ sở thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng 32
11-1-2023 Quyết định 08/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản 35
16-1-2023 Quyết định 15/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum 41
19-1-2023 Quyết định 23/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 45
19-1-2023 Chỉ thị 03/CT-UBND Về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 71
19-1-2023 Chỉ thị 04/CT-UBND Về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 77
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: