Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO
Số 88-91 Ngày ban hành:16-12-2023
MỤC LỤC
Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
9-11-2023 Quyết định số 60/2023/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum. 3
17-11-2023 Quyết định số 61/2023/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, nội dung trong văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Kon Tum ban hành. 82
20-11-2023 Quyết định số 62/2023/QĐ-UBND Quy định quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 89
20-11-2023 Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 93
24-11-2023 Quyết định số 64/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ và và quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Kon Tum. 102
10-11-2023 Quyết định số 655/QĐ-UBND phê duyệt Phương án bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia Xe tăng T59 số hiệu 377. 107
15-11-2023 Quyết định số 665/QĐ-UBND phê duyệt công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024. 111
17-11-2023 Quyết định số 671/QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch: Làng du lịch cộng đồng Đắk Răng, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 115
24-11-2023 Quyết định số 687/QĐ-UBND về việc ủy quyền một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 117
27-11-2023 Quyết định số 696/QĐ-UBND về bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành. KGVX 120
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: