Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO
Số 05-08 Ngày ban hành:29-3-2023
MỤC LỤC
Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
3-3-2023 Quyết định 03/2023/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 3
13-3-2023 Quyết định 04/2023/QĐ-UBND, Phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum 8
17-3-2023 Quyết định 05/2023/QĐ-UBND, Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật ngành nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng cho 20 nghề áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 10
17-3-2023 Quyết định 06/2023/QĐ-UBND, Ban hành Quy định khu vực bảo vệ và việc đặt biển báo tại khu vực bảo vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum 83
17-3-2023 Quyết định 07/2023/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 91
17-3-2023 Quyết định 08/2023/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 99
21-3-2023 Quyết định 09/2023/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2020 và Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 108
2-3-2023 Quyết định 59/QĐ-UBND, Phê duyệt Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, tỉnh Kon Tum thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 113
2-3-2023 Quyết định 61/QĐ-UBND, Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị huyện Đăk Hà thành công ty cổ phần 138
2-3-2023 Quyết định 63/QĐ-UBND, Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế thành công ty cổ phần 140
2-3-2023 Quyết định 64/QĐ-UBND, Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi Ban Quản lý chợ thành phố Kon Tum thành công ty cổ phần 142
6-3-2023 Quyết định 69/QĐ-UBND, Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc Hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2023 144
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: