Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO
Số 03-04 Ngày ban hành:3-3-2023
MỤC LỤC
Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
10-2-2023 Quyết định 02/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện dự án, phương án phát triển sản xuất cộng đồng, thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 3
3-2-2023 Quyết định 35/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số Điều tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Kon Tum. 13
22-2-2023 Quyết định 43/QĐ-UBND về việc công bố việc huỷ bỏ diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện mà sau 3 năm chưa thực hiện trên địa bàn các huyện, thành phố. 55
23-2-2023 Quyết định 44/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Chương trình giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum cấp trung học phê duyệt kèm theo Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh Kon Tum. 62
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: