Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
27/2019/NQ-HÐND Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND, Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về xác định vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh Kon Tum 18-7-2019
08/2019/NQ-HÐND Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND, Sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 18-7-2019
11/2019/QÐ-UBND Quyết định 11/2019/QĐ-UBND, Bãi bỏ Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 30-7-2019
48/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 48/2018/NQ-HĐND, Bãi bỏ các Nghị quyết và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 13-12-2018
24/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND, Bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong 01 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 19-7-2018
22/2018/QÐ-UBND Quyết định 22/2018/QĐ-UBND, Bãi bỏ các Quyết định và nội dung trong 01 Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 24-7-2018
18/2018/QÐ-UBND Quyết định 18/2018/QĐ-UBND, Bãi bỏ Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 19-6-2018
11/2018/QÐ-UBND Quyết định 11/2018/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 19-4-2018
05/2018/QÐ-UBND Quyết định 05/2018/QĐ-UBND, Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh 8-2-2018
03/2018/QÐ-UBND Quyết định 03/2018/QĐ-UBND, Bãi bỏ Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Kon Tum về bảng giá nhân công cơ bản đối với nhà mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum 22-1-2018
43/2017/NQ-HÐND Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND, Bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 11-12-2017
34/2017/NQ-HÐND Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND, Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh 11-12-2017
56/2017/QÐ-UBND Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND, Bãi bỏ các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật 12-12-2017
55/2017/QÐ-UBND Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND, Ban hành Quy định xử lý, bán đấu giá, nộp ngân sách nhà nước đối với tang vật là lâm sản, phương tiện vi phạm hành chính, vật chứng của vụ án, tài sản của người bị kết án và bị xử lý tịch thu trên địa bàn tỉnh Kon Tum 8-12-2017
47/2017/QÐ-UBND Quyết định 47/2017/QĐ-UBND, Về việc quy định mức trần chi phí chứng thực, hành chính tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 22-9-2017
d?nh 41/2017/QÐ-UBND Quyết định 41/2017/QĐ-UBND, Bãi bỏ các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật 23-8-2017
23/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND, Xác định vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh Kon Tum 21-7-2017
29/2017/QÐ-UBND Quyết định 29/2017/QĐ-UBND, V/v bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật 20-6-2017
59/2016/QÐ-UBND Quyết định 59/2016/QĐ-UBND, Về việc ban hành Đề án tổ chức, xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020 30-12-2016
79/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 79/2016/NQ-HÐND Về việc thông qua Đề án tổ chức, xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020 9-12-2016
25/2016/QÐ-UBND Quyết định 25/2016/QÐ-UBND Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh KonTum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật 20-6-2016
04/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 04/2012/NQ-HÐND Về quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 5-4-2012
09/2016/QÐ-UBND Quyết định 09/2016/QÐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 14-3-2016
07/2016/QÐ-UBND Quyết định 07/2016/QÐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 16-2-2016
59/2015/QÐ-UBND Quyết định 59/2015/QÐ-UBND về việc kéo dài thời gian thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu vào cuối năm 2015 31-12-2015
Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: