Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
23/2018/QÐ-UBND Quyết định 23/2018/QĐ-UBND, Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum 31-7-2018
22/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND, Quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương; kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương và hệ thống các biểu mẫu liên quan 19-7-2018
21/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND, Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum 19-7-2018
20/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND, Quy định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách địa phương cho các cấp ngân sách ở địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum 19-7-2018
19/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND, Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Kon Tum 19-7-2018
17/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND, Quy định mức chi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum 19-7-2018
16/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND, Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Kon Tum 19-7-2018
15/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND, Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum 19-7-2018
14/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND, Về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 19-7-2018
13/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND, Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh 19-7-2018
12/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND, Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 4 Chương II Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 – 2020 19-7-2018
08/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND, Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020 19-7-2018
17/2018/QÐ-UBND Quyết định 17/2018/QĐ-UBND, Về việc Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 14-6-2018
15/2018/QÐ-UBND Quyết định 15/2018/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum 23-5-2018
02/2018/QÐ-UBND Quyết định 02/2018/QĐ-UBND, Ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất tại đô thị đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 10-1-2018
41/2017/NQ-HÐND Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND, Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-12-2017
46/2017/NQ-HÐND Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp 11-12-2017
45/2017/NQ-HÐND Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND, Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-12-2017
44/2017/NQ-HÐND Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND, Quy định một số nội dung và mức chi thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-12-2017
40/2017/NQ-HÐND Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND, Quy định mức hỗ trợ chi phí khám sức khỏe, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-12-2017
36/2017/NQ-HÐND Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND, Quy định định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-12-2017
35/2017/NQ-HÐND Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND, Quy định việc phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020 11-12-2017
27/2017/NQ-HÐND Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND, Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 8-12-2017
43/2017/QÐ-UBND Quyết định 43/2017/QĐ-UBND, Về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành Quy chế mua - bán hàng miễn thuế đối với khách tham quan du lịch tại Khu Thương mại - Công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum 31-8-2017
19/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND, Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách hằng năm 21-7-2017
Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: