Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
216/QÐ-UBND Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh Kon Tum. 16-4-2024
197/QÐ-UBND Quyết định số 197/QĐ-UBND về việc kiện toàn, đổi tên và bổ sung nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum. 9-4-2024
143/QÐ-UBND Quyết định số 143/QĐ-UBND thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh Kon Tum. 26-3-2024
11/CT-UBND Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 4-3-2024
10/CT-UBND Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý giống vật nuôi, giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024. 4-3-2024
100/QÐ-UBND Quyết định số 100/QĐ-UBND về việc ủy quyền lựa chọn và quyết định phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với các công trình thủy lợi thuộc cấp tỉnh quản lý. 29-2-2024
97/QÐ-UBND Quyết định số 97/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023. 28-2-2024
20/2024/QÐ-UBND Quyết định số 20/2024/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo tại Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Kon Tum. 17-4-2024
95/QÐ-UBND Quyết định số 95/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tu Mơ Rông. 27-2-2024
88/QÐ-UBND Quyết định số 88/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Sa Thầy 22-2-2024
87/QÐ-UBND Quyết định số 87/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ia H’Drai 22-2-2024
86/QÐ-UBND Quyết định số 86/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Kon Rẫy 22-2-2024
85/QÐ-UBND Quyết định số 85/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đăk Glei. 22-4-2024
84/QÐ-UBND Quyết định số 84/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Kon Plông. 22-2-2024
83/QÐ-UBND Quyết định số 83/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ngọc Hồi. 22-2-2024
79/QÐ –UBND Quyết định số 79/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đăk Tô 20-2-2024
76/QÐ-UBND Quyết định số 76/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Kon Tum. 19-2-2024
48/QÐ-UBND Quyết định số 48/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Quyết định thành lập Ban chi trả dịch vụ môi trường rừng các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 31-1-2024
44/QÐ-UBND Quyết định số 44/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 117-KH/TU ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng liên quan việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng". 29-1-2024
07/CT-UBND Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 29-1-2024
07/2024/QÐ-UBND Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum 25-1-2024
05/2024/QÐ-UBND Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ban hành đơn giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum 25-1-2024
06/CT-UBND Chỉ thị số 06/CT-UBND về triển khai các biện pháp phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh năm 2024 22-1-2024
05/CT-UBND Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 22-1-2024
31/QÐ-UBND Quyết định số 31/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 22-1-2024
Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: