Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
391/QÐ-UBND Quyết định số 391/QĐ-UBND về việc đính chính Điều 5 Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND ngày 16/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 1-7-2024
37/2024/QÐ-UBND Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND về vêc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 1-7-2024
36/2024/QÐ-UBND Quyết định số 36/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 09/6/2008 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. 25-6-2024
34/2024/QÐ-UBND Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 9-6-2024
279/QÐ-UBND Quyết định số 279/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum. 14-5-2024
267/QÐ-UBND Quyết định số 267/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Bảo trợ và Công tác Xã hội tỉnh Kon Tum trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 14-5-2024
265/QÐ-UBND Quyết định số 265/QĐ-UBND về việc tổ chức lại các tổ chức hành chính thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum. 13-5-2024
261/QÐ-UBND Quyết định số 261/QĐ-UBND về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2024. 13-5-2024
249/QÐ-UBND Quyết định số 249/QĐ-UBND Kiện toàn Tổ Công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Kon Tum. 6-5-2024
32/2024/QÐ-UBND Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 6-6-2024
30/2024/QÐ-UBND Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND Bãi bỏ các Quyết định do UBND tỉnh Kon Tum ban hành. 3-6-2024
24/2024/QÐ-UBND Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND Ban hành Quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 10-5-2024
202/QÐ-UBND Quyết định số 202/QĐ-UBND về việc kiện toàn cụm, khối thi đua tỉnh Kon Tum. 10-4-2024
16/2024/QÐ-UBND Quyết định số 16/2024/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định, một phần các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành. 27-3-2024
15/2024/QÐ-UBND Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND Quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 25-3-2024
92/QÐ-UBND Quyết định số 92/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum. 26-2-2024
72/QÐ-UBND Quyết định số 72/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum. 16-2-2024
08/CT-UBND Chỉ thị số 08/CT-UBND phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 6-2-2024
13/2024/QÐ-UBND Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND ban hành Quy định cụ thể tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và ngành đào tạo của công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 19-2-2024
12/2024/QÐ-UBND Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 16-2-2024
64/2023/QÐ-UBND Quyết định số 64/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ và và quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Kon Tum. 24-11-2023
61/2023/QÐ-UBND Quyết định số 61/2023/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, nội dung trong văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Kon Tum ban hành. 17-11-2023
57/2023/QÐ-UBND Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh Kon Tum (đã được sửa đổi, bổ sung theo Điều 2 của Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 và Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của UBND tỉnh Kon Tum). 9-10-2023
557/QÐ-UBND Quyết định số 557/QĐ-UBND, phê chuẩn kết quả Đại hội bất thường toàn thể Luật sư khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023 của Đoàn Luật sư tỉnh 28-9-2023
497/QÐ-UBND Quyết định số 497/QĐ-UBND, thành lập Ban quản lý "Chương trình cải thiện điều kiện sống cho trẻ em khó khăn và thanh niên nghèo tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum 5-9-2023
Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: