Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
72/QÐ-UBND Quyết định số 72/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum. 16-2-2024
08/CT-UBND Chỉ thị số 08/CT-UBND phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 6-2-2024
13/2024/QÐ-UBND Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND ban hành Quy định cụ thể tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và ngành đào tạo của công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 19-2-2024
12/2024/QÐ-UBND Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 16-2-2024
64/2023/QÐ-UBND Quyết định số 64/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ và và quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Kon Tum. 24-11-2023
61/2023/QÐ-UBND Quyết định số 61/2023/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, nội dung trong văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Kon Tum ban hành. 17-11-2023
57/2023/QÐ-UBND Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh Kon Tum (đã được sửa đổi, bổ sung theo Điều 2 của Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 và Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của UBND tỉnh Kon Tum). 9-10-2023
557/QÐ-UBND Quyết định số 557/QĐ-UBND, phê chuẩn kết quả Đại hội bất thường toàn thể Luật sư khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023 của Đoàn Luật sư tỉnh 28-9-2023
497/QÐ-UBND Quyết định số 497/QĐ-UBND, thành lập Ban quản lý "Chương trình cải thiện điều kiện sống cho trẻ em khó khăn và thanh niên nghèo tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum 5-9-2023
471/QÐ-UBND Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 Ban hành Chương trình "công bố tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum". 23-8-2023
50/2023/QÐ-UBND Quyết định số 50/2023/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-9-2023
403/QÐ-UBND Quyết định 403/QĐ-UBND, Về việc chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 24-7-2023
371/QÐ-UBND Quyết định 371/QĐ-UBND, Về việc phê duyệt chuyên ngành đào tạo sau đại học thuộc nội dung số 02, tiểu dự án 2 của Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 10-7-2023
339/QÐ-UBND Quyết định 339/QĐ-UBND, Tổ chức lại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 26-6-2023
337/QÐ-UBND Quyết định 337/QĐ-UBND, Kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum 23-6-2023
34/2023/QÐ-UBND Quyết định 34/2023/QĐ-UBND, Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum 23-6-2023
25/2023/QÐ-UBND Quyết định 25/2023/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 22-5-2023
115/QÐ-UBND Quyết định 115/QĐ-UBND Thành lập Bệnh viện Tâm thần trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum 6-4-2023
109/QÐ-UBND Quyết định 109/QĐ-UBND Thành lập Ban Quản lý “Chương trình cải thiện điều kiện sống cho trẻ em khó khăn và thanh niên nghèo tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 3-4-2023
108/QÐ-UBND Quyết định 108/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum 3-4-2023
106/QÐ-UBND Quyết định 106/QĐ-UBND Về tổ chức Cụm, khối thi đua tỉnh Kon Tum 31-3-2023
21/2023/QÐ-UBND Quyết định 21/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum 28-4-2023
20/2023/QÐ-UBND Quyết định 20/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum 28-4-2023
19/2023/QÐ-UBND Quyết định 19/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 24-4-2023
18/2023/QÐ-UBND Quyết định 18/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, tuyển chọn và quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum 12-4-2023
Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: