Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
05/2024/NQ-HÐND Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND về việc Bãi bỏ Nghị quyết số 78/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh Kon Tum Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 3-5-2024
04/2024/NQ-HÐND Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh Kon Tum quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 3-5-2024
03/2024/NQ-HÐND Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 3-5-2024
72/2023/NQ-HÐND Nghị quyết số 72/2023/NQ-HĐND Quy định nội dung hỗ trợ, hồ sơ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án hỗ trợ hoạt động phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 10-12-2023
71/2023/NQ-HÐND Nghị quyết số 71/2023/NQ-HĐND Quy định nội dung và mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 10-12-2023
70/2023/NQ-HÐND Nghị quyết số 70/2023/NQ-HĐND về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum năm 2024. 10-12-2023
69/2023/NQ-HÐND Nghị quyết số 69/2023/NQ-HĐND về phân định các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 10-12-2023
68/2023/NQ-HÐND Nghị quyết số 68/2023/NQ-HĐND Quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 10-12-2023
67/2023/NQ-HÐND Nghị quyết số 67/2023/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện công lập và cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; chi thù lao, hỗ trợ đối với người thực hiện công tác tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 10-12-2023
49/NQ-HÐND Nghị quyết số 49/NQ-HĐND Thông qua Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 1-11-2023
48/2023/NQ-HÐND Nghị quyết số 48/2023/NQ-HĐND Về phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 5 năm của các chương trình mục tiêu quốc gia 1-11-2023
47/2023/NQ-HÐND Nghị quyết số 47/2023/NQ-HĐND Về Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum năm 2023 1-11-2023
46/2023/NQ-HÐND Nghị quyết số 46/2023/NQ-HĐND Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum 1-11-2023
40/2023/NQ-HÐND Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-7-2023
31/2023/NQ-HÐND Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND Quy định định mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện 01 dự án, kế hoạch, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-7-2023
30/2023/NQ-HÐND Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-7-2023
29/2023/NQ-HÐND Nghị quyết số 29/2023/NQ-HĐND Quy định một số mức hỗ trợ để thực hiện Chương trình Bố trí dân cư giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-7-2023
28/2023/NQ-HÐND Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-7-2023
27/2023/NQ-HÐND Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-7-2023
26/2023/NQ-HÐND Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh Kon Tum 11-7-2023
25/2023/NQ-HÐND Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-7-2023
24/2023/NQ-HÐND Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các Nghị quyết về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-7-2023
23/2023/NQ-HÐND Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Kon Tum quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-7-2023
22/2023/NQ-HÐND Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh 11-7-2023
17/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 17/2023/NQ-HĐND Bãi bỏ một phần Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 và kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum 25-4-2023
Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: