Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
  Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông
  UBND huyện Đăk Tô
  UBND huyện Kon Plông
  Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum
  Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum
  Chủ tịch UBND tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
21/NQ-HÐND Nghị quyết 21/NQ-HÐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2015 4-8-2016
42/2016/QÐ-UBND Quyết định 42/2016/QÐ-UBND Về việc quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kon Tum 6-10-2016
41/2016/QÐ-UBND Quyết định 41/2016/QÐ-UBND Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật 6-10-2016
63/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 63/2016/NQ-HÐND Về Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 19-8-2016
62/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 62/2016/NQ-HÐND Về bãi bỏ Phí sử dụng bãi gỗ và lâm sản nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các cửa khẩu phụ của tỉnh Kon Tum 19-8-2016
61/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 61/2016/NQ-HÐND Về mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y 19-8-2016
59/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 59/2016/NQ-HÐND Về Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kon Tum 19-8-2016
54/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 54/2016/NQ-HÐND Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 19-8-2016
18/2016/NQ-HÐND Nghị quyết số 18/2016/NQ-HÐND Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, QPAN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 4-8-2016
05/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 05/2016/NQ-HÐND về dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Kon Tum 6-5-2016
16 /2016/QÐ-UBND Quyết định 16 /2016/QÐ-UBND về việc dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Kon Tum 13-5-2016
02/2016/QÐ-UBND Quyết định 02/2016/QÐ-UBND quy định tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum 14-1-2016
51/2015/QÐ-UBND Quyết định 51/2015/QÐ-UBND V/v ban hành đơn giá các cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 23-12-2015
44/2015/QÐ-UBND Quyết định 44/2015/QÐ-UBND Ban hành quy định về trình tự lập, thẩm định quyết toán và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm do địa phương quản lý 19-10-2015
43/2015/QÐ-UBND Quyết định 43/2015/QÐ-UBND Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum 14-10-2015
42/2015/QÐ-UBND Quyết định 42/2015/QÐ-UBND Về việc Quy định địa bàn hạch toán số thu ngân sách nhà nước từ nguồn thu thuế giá trị gia tăng khấu trừ công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 9-10-2015
40/2015/QÐ -UBND Quyết định 40/2015/QÐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với gốc, rễ các loại lâm sản tại Mục A, Phần I Phụ lục kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 16-9-2015
38/2015/QÐ-UBND Quyết định 38/2015/QÐ-UBND V/v sửa đổi giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản vàng quy định tại điểm 1, Mục IV, Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên khoáng sản; nước thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum 3-9-2015
36/2015/NQ-HÐND Nghị quyết 36/2015/NQ-HÐND Về điều chỉnh Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 và Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum 10-12-2015
35/2015/NQ-HÐND Nghị quyết 35/2015/NQ-HÐND Quy định tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum 10-12-2015
30/NQ-HÐND Nghị quyết 30/NQ-HÐND Về kinh phí hoạt động năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 10-12-2015
28/2015/NQ-HÐND Nghị quyết 28/2015/NQ-HÐND Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2014 10-12-2015
27/2015/NQ-HÐND Nghị quyết 27/2015/NQ-HÐND Về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2016 tỉnh Kon Tum 10-12-2015
26/2015/NQ-HÐND Nghị quyết 26/2015/NQ-HÐND Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2016 10-12-2015
25/2015/NQ-HÐND Nghị quyết 25/2015/NQ-HÐND Về chủ trương đối với các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh hết hiệu lực vào cuối năm 2015 10-12-2015
Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.