Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
  Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông
  UBND huyện Đăk Tô
  UBND huyện Kon Plông
  Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum
  Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum
  Chủ tịch UBND tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
50/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 50/2018/NQ-HĐND, Bổ sung khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh "Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố” 13-12-2018
46/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 46/2018/NQ-HĐND, Quy định thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum 13-12-2018
43/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 43/2018/NQ-HĐND, Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Kon Tum từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông giai đoạn 2019-2020 và qui định một số nội dung, mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum 13-12-2018
42/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 42/2018/NQ-HĐND, Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020 13-12-2018
41/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 41/2018/NQ-HĐND, Quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 13-12-2018
40/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 40/2018/NQ-HĐND, Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Kon Tum 13-12-2018
39/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 39/2018/NQ-HĐND, Quy định nội dung, mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum 13-12-2018
38/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 38/2018/NQ-HĐND, Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 - 2020 13-12-2018
37/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 37/2018/NQ-HĐND, Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum 13-12-2018
34/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 34/2018/NQ-HĐND, Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND, ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum 7-12-2018
31/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND, Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 7-12-2018
33/2018/QÐ-UBND Quyết định 33/2018/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 30-11-2018
32/2018/QÐ-UBND Quyết định 32/2018/QĐ-UBND, Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 28-11-2018
31/2018/QÐ-UBND Quyết định 31/2018/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020 14-11-2018
29/2018/QÐ-UBND Quyết định 29/2018/QĐ-UBND, Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 22-10-2018
21/NQ-HÐND Nghị quyết 21/NQ-HÐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2015 4-8-2016
42/2016/QÐ-UBND Quyết định 42/2016/QÐ-UBND Về việc quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kon Tum 6-10-2016
41/2016/QÐ-UBND Quyết định 41/2016/QÐ-UBND Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật 6-10-2016
63/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 63/2016/NQ-HÐND Về Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 19-8-2016
62/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 62/2016/NQ-HÐND Về bãi bỏ Phí sử dụng bãi gỗ và lâm sản nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các cửa khẩu phụ của tỉnh Kon Tum 19-8-2016
61/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 61/2016/NQ-HÐND Về mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y 19-8-2016
59/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 59/2016/NQ-HÐND Về Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kon Tum 19-8-2016
54/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 54/2016/NQ-HÐND Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 19-8-2016
18/2016/NQ-HÐND Nghị quyết số 18/2016/NQ-HÐND Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, QPAN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 4-8-2016
05/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 05/2016/NQ-HÐND về dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Kon Tum 6-5-2016
Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.