Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
  Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông
  UBND huyện Đăk Tô
  UBND huyện Kon Plông
  Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum
  Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum
  Chủ tịch UBND tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
24/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND, Bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong 01 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 19-7-2018
22/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND, Quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương; kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương và hệ thống các biểu mẫu liên quan 19-7-2018
21/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND, Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum 19-7-2018
20/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND, Quy định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách địa phương cho các cấp ngân sách ở địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum 19-7-2018
19/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND, Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Kon Tum 19-7-2018
18/2018/NQ-HÐND Nghị quyêt 18/2018/NQ-HĐND, Quy định mức chi hỗ trợ một số chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; mức đóng góp, mức hỗ trợ và chế độ miễn, giảm một số chi phí đối với người cai nghiện ma túy trong thời gian bắt buộc tại cộng đồng 19-7-2018
17/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND, Quy định mức chi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum 19-7-2018
16/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND, Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Kon Tum 19-7-2018
15/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND, Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum 19-7-2018
14/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND, Về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 19-7-2018
13/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND, Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh 19-7-2018
12/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND, Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 4 Chương II Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 – 2020 19-7-2018
11/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND, Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2018-2019 19-7-2018
09/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND, Về Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 19-7-2018
08/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND, Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020 19-7-2018
41/2017/NQ-HÐND Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND, Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-12-2017
48/2017/NQ-HÐND Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng 11-12-2017
46/2017/NQ-HÐND Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp 11-12-2017
45/2017/NQ-HÐND Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND, Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-12-2017
44/2017/NQ-HÐND Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND, Quy định một số nội dung và mức chi thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-12-2017
43/2017/NQ-HÐND Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND, Bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 11-12-2017
42/2017/NQ-HÐND Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND, Về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh 11-12-2017
40/2017/NQ-HÐND Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND, Quy định mức hỗ trợ chi phí khám sức khỏe, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-12-2017
39/2017/NQ-HÐND Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND, Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 2 về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-12-2017
38/2017/NQ-HÐND Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND, Bổ sung giá đất vào Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành theo Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X 11-12-2017
Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.