Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
  Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông
  UBND huyện Đăk Tô
  UBND huyện Kon Plông
  Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum
  Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum
  Chủ tịch UBND tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
38/2018/QÐ –UBND Quyết định 38/2018/QĐ –UBND, Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 21-12-2018
37/2018/QÐ-UBND Quyết định 37/2018/QĐ-UBND, Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá tính thuế các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019 21-12-2018
36/2018/QÐ-UBND Quyết định 36/2018/QĐ-UBND, Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 21-12-2018
35/2018/QÐ-UBND Quyết định 35/2018/QĐ-UBND, Về việc ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018 21-12-2018
34/2018/QÐ-UBND Quyết định 34/2018/QĐ-UBND, Quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình để làm cơ sở xác định hộ gia đình thiếu đất sản xuất trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-12-2018
33/2018/QÐ-UBND Quyết định 33/2018/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 30-11-2018
32/2018/QÐ-UBND Quyết định 32/2018/QĐ-UBND, Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 28-11-2018
31/2018/QÐ-UBND Quyết định 31/2018/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020 14-11-2018
30/2018/QÐ-UBND Quyết định 30/2018/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 30-10-2018
29/2018/QÐ-UBND Quyết định 29/2018/QĐ-UBND, Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 22-10-2018
28/2018/QÐ-UBND Quyết định 28/2018/QĐ-UBND, Ban hành Quy định quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum 22-10-2018
27/2018/QÐ-UBND Quyết định 27/2018/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Kon Tum 10-10-2018
26/2018/QÐ-UBND Quyết định 26/2018/QĐ-UBND, Ban hành Quy định đối tượng, một số mức chi, mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 9-10-2018
25/2018/QÐ-UBND Quyết định 25/2018/QĐ-UBND, Ban hành quy định mức khoán lượng nước sạch tiêu thụ làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum 28-9-2018
24/2018/QÐ-UBND Quyết định 24/2018/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung Điều 2 và Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018 28-8-2018
23/2018/QÐ-UBND Quyết định 23/2018/QĐ-UBND, Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum 31-7-2018
22/2018/QÐ-UBND Quyết định 22/2018/QĐ-UBND, Bãi bỏ các Quyết định và nội dung trong 01 Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 24-7-2018
21/2018/QÐ-UBND Quyết định 21/2018/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum 20-7-2018
20/2018/QÐ-UBND Quyết định 20/2018/QĐ-UBND, Ban hành Quy định về quản lý xây dựng và sử dụng chung công trình kỹ thuật viễn thông thụ động với hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum 16-7-2018
19/2018/QÐ-UBND Quyết định 19/2018/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum 4-7-2018
18/2018/QÐ-UBND Quyết định 18/2018/QĐ-UBND, Bãi bỏ Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 19-6-2018
17/2018/QÐ-UBND Quyết định 17/2018/QĐ-UBND, Về việc Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 14-6-2018
16/2018/QÐ-UBND Quyết định 16/2018/QĐ-UBND, Ban hành giá cho thuê Nhà ở công vụ tỉnh Kon Tum, đường Lê Đình Chinh, thành phố Kon Tum 29-5-2018
15/2018/QÐ-UBND Quyết định 15/2018/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum 23-5-2018
14/2018/QÐ-UBND Quyết định 14/2018/QĐ-UBND, Bãi bỏ Điểm c Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 11-5-2018
Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.