Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
37/2021/QÐ-UBND Quyết định 37/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum 18-11-2021
35/2021/QÐ-UBND Quyết định 35/2021/QĐ-UBND Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 18-11-2021
29/2021/QÐ-UBND Quyết định 29/2021/QĐ-UBND Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum 19-8-2021
23/2021/QÐ-UBND Quyết định 23/2021/QĐ-UBND, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 2-7-2021
22/2021/QÐ-UBND Quyết định 22/2021/QĐ-UBND, Sửa đổi phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 1-7-2021
19/2021/QÐ-UBND Quyết định 19/2021/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 28-6-2021
18/2021/QÐ-UBND Quyết định 18/2021/QĐ-UBND, Bãi bỏ Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum 18-6-2021
13/2021/QÐ-UBND Quyết định 13/2021/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray 20-4-2021
11/2021/QÐ-UBND Quyết định 11/2021/QĐ-UBND Ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt do Nhà máy cấp nước khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi và Nhà máy cấp nước thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cung cấp 13-4-2021
10/2021/QÐ-UBND Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND, Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum quy định tại Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 26-3-2021
05/2021/QÐ-UBND Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND, Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum 25-2-2021
02/2021/QÐ-UBND Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND, Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của tỉnh Kon Tum 28-1-2021
01/2021/QÐ-UBND Quyết định 01/2021/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 15-1-2021
43/2020/QÐ-UBND Quyết định 43/2020/QĐ-UBND, Về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum 24-12-2020
78/20/NQ-HÐND Nghị quyết 78/20/NQ-HĐND, Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum 14-12-2020
73/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 73/2020/NQ-HĐND, Quy định mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 14-12-2020
72/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 72/2020/NQ-HĐND, Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho các huấn luyện viên, vận động viên thể thao tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Kon Tum. 14-12-2020
70/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 70/2020/NQ-HĐND, Về Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum 9-12-2020
64/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 64/2020/NQ-HĐND, Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 8-12-2020
63/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 63/2020/NQ-HĐND, Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum 8-12-2020
56/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 56/2020/NQ-HĐND, Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 8-12-2020
42/2020/QÐ-UBND Quyết định 42/2020/QĐ-UBND, Ban hành Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 và Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 21-12-2020
38/2020/QÐ-UBND Quyết định 38/2020/QĐ-UBND, Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 17-12-2020
37/2020/QÐ-UBND Quyết định 37/2020/QĐ-UBND, Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 17-12-2020
36/2020/QÐ-UBND Quyết định 36/2020/QĐ-UBND, Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum 14-12-2020
Trang trước Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: