Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
78/20/NQ-HÐND Nghị quyết 78/20/NQ-HĐND, Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum 14-12-2020
73/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 73/2020/NQ-HĐND, Quy định mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 14-12-2020
72/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 72/2020/NQ-HĐND, Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho các huấn luyện viên, vận động viên thể thao tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Kon Tum. 14-12-2020
70/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 70/2020/NQ-HĐND, Về Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum 9-12-2020
64/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 64/2020/NQ-HĐND, Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 8-12-2020
63/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 63/2020/NQ-HĐND, Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum 8-12-2020
56/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 56/2020/NQ-HĐND, Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 8-12-2020
42/2020/QÐ-UBND Quyết định 42/2020/QĐ-UBND, Ban hành Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 và Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 21-12-2020
38/2020/QÐ-UBND Quyết định 38/2020/QĐ-UBND, Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 17-12-2020
37/2020/QÐ-UBND Quyết định 37/2020/QĐ-UBND, Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 17-12-2020
36/2020/QÐ-UBND Quyết định 36/2020/QĐ-UBND, Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum 14-12-2020
35/2020/QÐ-UBND Quyết định 35/2020/QĐ-UBND, Quy định mức trích, tỷ lệ phân chia kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-12-2020
34/2020/QÐ-UBND Quyết định 34/2020/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum 27-11-2020
33/2020/QÐ-UBND Quyết định 33/2020/QĐ-UBND, Ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum 18-11-2020
30/2020/QÐ-UBND Quyết định 30/2020/QĐ-UBND, Ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum 10-11-2020
27/2020/QÐ-UBND Quyết định 27/2020/QĐ-UBND, Ban hành quy định một số nội dung về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum 13-10-2020
26/2020/QÐ-UBND Quyết định 26/2020/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum 5-10-2020
23/2020/QÐ-UBND Quyết định 23/2020/QĐ-UBND, Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kon Tum 25-8-2020
26/NQ-HÐND Nghị quyết 26/NQ-HĐND, Phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh quản lý (đợt 1) năm 2020 13-7-2020
34/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 34/2020/NQ-HĐND, Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Kon Tum 13-7-2020
29/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND, Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum 13-7-2020
28/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND, Về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum 13-7-2020
23/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND, Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum 13-7-2020
22/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND, Quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum 13-7-2020
21/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND, Về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum 13-7-2020
Trang trước Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: