Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO
Số 28-29 Ngày ban hành:9-9-2022
MỤC LỤC
Trang
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
29-8-2022 Nghị quyết 58/2022/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” và hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 4
29-8-2022 Nghị quyết 59/2022/NQ-HĐND Ban hành Quy định cơ chế huy động nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. 10
29-8-2022 Nghị quyết 60/2022/NQ-HĐND Ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. 17
29-8-2022 Nghị quyết 61/2022/NQ-HĐND Ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 24
29-8-2022 Nghị quyết 62/2022/NQ-HĐND Quy định Cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. 29
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
3-8-2022 Quyết định 480/QĐ-UBND về đặt, điều chỉnh, đổi tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 34
11-8-2022 Quyết định 509/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 40
11-8-2022 Quyết định 510/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Kon Plông trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 44
11-8-2022 Quyết định 511/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 48
11-8-2022 Quyết định 512/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 52
11-8-2022 Quyết định 513/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 56
11-8-2022 Quyết định 514/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 60
11-8-2022 Quyết định 515/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 64
11-8-2022 Quyết định 516/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 68
11-8-2022 Quyết định 517/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 72
11-8-2022 Quyết định 518/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 76
12-8-2022 Quyết định 519/QĐ-UBND Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Kon Tum. 80
12-8-2022 Quyết định 521/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 83
15-8-2022 Quyết định 527/QĐ-UBND Về việc ủy quyền phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 90
17-8-2022 Quyết định 528/QĐ-UBND Ban hành Danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. 92
31-8-2022 Quyết định 559/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản tỉnh Kon Tum. 94
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: