Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO
Số 63-66 Ngày ban hành:31-12-2022
MỤC LỤC
Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
30-12-2022 Quyết định 50/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh 3
21-12-2022 Quyết định 826/QĐ-UBND Phê duyệt học sinh trung học phổ thông được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm học 2022-2023. 16
21-12-2022 Quyết định 829/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2030. 20
21-12-2022 Quyết định 830/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Kon Tum. 30
26-12-2022 Quyết định 843/QĐ-UBND ủy quyền việc phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum. 70
29-12-2022 Quyết định 867/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án tổng thể giãn dân các làng đồng bào dân tộc thiểu số trong nội thành thành phố Kon Tum gắn với tái định canh, tái định cư khi thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum. 73
30-12-2022 Quyết định 871/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 94
30-12-2022 Quyết định 879/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025 116
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: