Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO
Số 70-71 Ngày ban hành:18-6-2024
MỤC LỤC
Trang
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
3-5-2024 Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 3
3-5-2024 Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh Kon Tum quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 5
3-5-2024 Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND về việc Bãi bỏ Nghị quyết số 78/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh Kon Tum Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 8
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
26-4-2024 Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum. 10
3-5-2024 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND Ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước tỉnh Kon Tum. 19
9-5-2024 Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND Ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum. 21
10-5-2024 Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND Ban hành Quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 28
13-5-2024 Quyết định số 25/2024/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 47
17-5-2024 Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 49
20-5-2024 Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND Ban hành Quy định giá cho thuê tài sản Nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương tại Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 51
25-5-2024 Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 54
31-5-2024 Quyết định số 29/2024/QĐ-UBND Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo áp dụng cho Trường Cao đẳng Kon Tum. 57
3-6-2024 Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND Bãi bỏ các Quyết định do UBND tỉnh Kon Tum ban hành. 62
4-6-2024 Quyết định số 31/2024/QĐ-UBND Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum. 66
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: