Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO
Số 19-20 Ngày ban hành:26-2-2024
MỤC LỤC
Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
15-1-2024 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc củng cố, kiện toàn, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 3
19-1-2024 Quyết định số 20/QĐ-UBND về việc bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 7
19-1-2024 Quyết định số 21/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 tỉnh Kon Tum 10
19-1-2024 Quyết định số 22/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo đạc bản đồ phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh 20
19-1-2024 Quyết định số 23/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 22
19-1-2024 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 34
22-1-2024 Quyết định số 28/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2023 39
22-1-2024 Quyết định số 30/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển thủy sản tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045 41
22-1-2024 Quyết định số 31/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 54
22-1-2024 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 56
22-1-2024 Chỉ thị số 06/CT-UBND về triển khai các biện pháp phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh năm 2024 65
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: