Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO
Số 28-33 Ngày ban hành:13-3-2024
MỤC LỤC
Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
2-2-2024 Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 về việc Kiện toàn Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh Kon Tum. 3
2-2-2024 Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc ủy quyền phê duyệt phương thức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực sự nghiệp khác trên địa bàn tỉnh đối với dịch vụ "Quản lý, vận hành các tòa nhà/trụ sở cơ quan nhà nước thuộc tỉnh quản lý tại Khu Hành chính của tỉnh". 6
6-2-2024 Chỉ thị số 08/CT-UBND phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 8
8-2-2024 Quyết định số 69/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2040. 14
16-2-2024 Quyết định số 72/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum. 32
19-2-2024 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 35
19-2-2024 Quyết định số 76/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Kon Tum. 38
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: