Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
40/2023/QÐ-UBND Quyết định 40/2023/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-8-2023
39/2023/QÐ-UBND Quyết định 39/2023/QĐ-UBND, Ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023 19-7-2023
38/2023/QÐ-UBND Quyết định 38/2023/QĐ-UBND, Ban hành Quy định quản lý, thu tiền cấp quyền khai thác, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trong phạm vi dự án công trình trên địa bàn tỉnh Kon Tum 18-7-2023
380/QÐ-UBND Quyết định 380/QĐ-UBND, Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 - 2026 và năm đầu kỳ 14-7-2023
371/QÐ-UBND Quyết định 371/QĐ-UBND, Về việc phê duyệt chuyên ngành đào tạo sau đại học thuộc nội dung số 02, tiểu dự án 2 của Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 10-7-2023
361/QÐ-UBND Quyết định 361/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng 02 Toà nhà A, B Khu Trung tâm hành chính tỉnh Kon Tum 5-7-2023
356/QÐ-UBND Quyết định 356/QĐ-UBND, Phê duyệt Danh mục sáchgiáo khoa Lịch sử lớp 10, Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum 4-7-2023
354/QÐ-UBND Quyết định 354/QĐ-UBND, Về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Trung tâm Dịch vụ Hành chính - Hội nghị tỉnh Kon Tum 3-7-2023
343/QÐ-UBND Quyết định 343/QĐ-UBND, Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2023-2025 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27-6-2023
339/QÐ-UBND Quyết định 339/QĐ-UBND, Tổ chức lại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 26-6-2023
337/QÐ-UBND Quyết định 337/QĐ-UBND, Kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum 23-6-2023
313/QÐ-UBND Quyết định 313/QĐ-UBND, Về việc giải mật Công văn số 307/UBND-KTTH ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 14-6-2023
311/QÐ-UBND Quyết định 311/QĐ-UBND, Thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum 13-6-2023
310/QÐ-UBND Quyết định 310/QĐ-UBND, Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 13-6-2023
308/QÐ-UBND Quyết định 308/QĐ-UBND, V/v điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 12-6-2023
298/QÐ-UBND Quyết định 298/QĐ-UBND, Về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 7-6-2023
37/2023/QÐ-UBND Quyết định 37/2023/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 10-7-2023
36/2023/QÐ-UBND Quyết định 36/2023/QĐ-UBND, Bãi bỏ Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định mức trích, tỷ lệ phân chia kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum 3-7-2023
35/2023/QÐ-UBND Quyết định 35/2023/QĐ-UBND, Quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Kon Tum 30-6-2023
34/2023/QÐ-UBND Quyết định 34/2023/QĐ-UBND, Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum 23-6-2023
33/2023/QÐ-UBND Quyết định 33/2023/QĐ-UBND, Phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 16-6-2023
261/QÐ-UBND Quyết định số 261/QĐ-UBND, Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đăk Hà 30-5-2023
257/QÐ-UBND Quyết định 257/QĐ-UBND, Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Tu Mơ Rông 26-5-2023
228/QÐ-UBND Quyết định 228/QĐ-UBND, Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Glei 18-5-2023
288/QÐ-UBND Quyết định 288/QĐ-UBND, Về việc điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum 5-6-2023
Trang trước Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: