Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO
Số 80-81 Ngày ban hành:22-7-2024
MỤC LỤC
Trang
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
28-6-2024 Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 3
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
9-6-2024 Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 9
20-6-2024 Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế hoạt động của cán bộ làm công tác đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 20
25-6-2024 Quyết định số 36/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 09/6/2008 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. 23
1-7-2024 Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND về vêc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 25
10-6-2024 Quyết định số 338/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Đề án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội dân tộc có khó khăn đặc thù (Dân tộc Rơ Măm) trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025 được ban hành kèm theo Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh. 27
18-6-2024 Quyết định số 357/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt bốn (04) sao năm 2024 (đợt 1). 31
18-6-2024 Quyết định số 358/QĐ-UBND phê duyệt kết quả chấm điểm các sản phẩm OCOP đạt từ 90 đến 100 điểm tỉnh Kon Tum năm 2024 (đợt 1). 33
19-6-2024 Quyết định số 361/QĐ-UBND về việc công bố kết quả thu thập, cập nhật Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2023. 36
24-6-2024 Quyết định số 370/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi đến năm 2030. 65
1-7-2024 Quyết định số 391/QĐ-UBND về việc đính chính Điều 5 Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND ngày 16/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 68
1-7-2024 Quyết định số 392/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện trong năm 2025. 70
1-7-2024 Quyết định số 393/QĐ-UBND về việc công nhận doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 77
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: