Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
  Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông
  UBND huyện Đăk Tô
  UBND huyện Kon Plông
  Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum
  Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum
  Chủ tịch UBND tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
18/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND, Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 21-7-2017
17/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND, Quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Kon Tum 21-7-2017
16/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND, Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum 21-7-2017
15/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND, Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 21-7-2017
14/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND, Quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp 21-7-2017
13/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND, Ban hành quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp 21-7-2017
12/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND, Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 21-7-2017
11/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND, Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 21-7-2017
08/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND, Quy định về Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum 21-7-2017
07/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND, Quy định về bố trí sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum 21-7-2017
06/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND, Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất tại các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2020 21-7-2017
05/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND, Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 21-7-2017
32/2017/QÐ-UBND Quyết định 32/2017/QĐ-UBND, Ban hành giá tính lệ phí và tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Kon Tum 29-6-2017
31/2017/QÐ-UBND Quyết định 31/2017/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 28-6-2017
08/2017/QÐ-UBND Quyết định 08/2017/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của Công ty TNHH một thành viên và Công ty cổ phần có vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum làm đại diện chủ sở hữu 21-2-2017
07/2017/QÐ-UBND Quyết định 07/2017/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2015 và Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 15-2-2017
77/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 77/2016/NQ-HÐND Về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum 9-12-2016
76/NQ-HÐND Nghị quyết 76/NQ-HÐND Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2015 9-12-2016
75/NQ-HÐND Nghị quyết 75/NQ-HÐND Về Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2017 9-12-2016
74/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 74/2016/NQ-HÐND Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 9-12-2016
73/NQ-HÐND Nghị quyết 73/NQ-HÐND Về kinh phí hoạt động năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 9-12-2016
71/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 71/2016/NQ-HÐND Về Kế hoạch đầu tư công năm 2017 9-12-2016
70/NQ-HÐND Nghị quyết 70/NQ-HÐND Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017 9-12-2016
69/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 69/2016/NQ-HÐND Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 9-12-2016
68/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 68/2016/NQ-HÐND Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 9-12-2016
Trang trước Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.