Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
  Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông
  UBND huyện Đăk Tô
  UBND huyện Kon Plông
  Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum
  Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum
  Chủ tịch UBND tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
35/2018/QÐ-UBND Quyết định 35/2018/QĐ-UBND, Về việc ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018 21-12-2018
34/2018/QÐ-UBND Quyết định 34/2018/QĐ-UBND, Quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình để làm cơ sở xác định hộ gia đình thiếu đất sản xuất trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-12-2018
30/2018/QÐ-UBND Quyết định 30/2018/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 30-10-2018
27/2018/QÐ-UBND Quyết định 27/2018/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Kon Tum 10-10-2018
26/2018/QÐ-UBND Quyết định 26/2018/QĐ-UBND, Ban hành Quy định đối tượng, một số mức chi, mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 9-10-2018
25/2018/QÐ-UBND Quyết định 25/2018/QĐ-UBND, Ban hành quy định mức khoán lượng nước sạch tiêu thụ làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum 28-9-2018
24/2018/QÐ-UBND Quyết định 24/2018/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung Điều 2 và Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018 28-8-2018
09/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND, Về Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 19-7-2018
19/2018/QÐ-UBND Quyết định 19/2018/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum 4-7-2018
14/2018/QÐ-UBND Quyết định 14/2018/QĐ-UBND, Bãi bỏ Điểm c Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 11-5-2018
12/2018/QÐ-UBND Quyết định 12/2018/QĐ-UBND, Ban hành Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum 23-4-2018
09/2018/QÐ-UBND Quyết định 09/2018/QĐ-UBND, Phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 13-4-2018
07/2018/QÐ-UBND Quyết định 07/2018/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum 12-2-2018
06/2018/QÐ-UBND Quyết định 06/2018/QĐ-UBND, Về việc ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018 9-2-2018
04/2018/QÐ-UBND Quyết định 04/2018/QĐ-UBND, Ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 22-1-2018
61/2017/QÐ-UBND Quyết định 61/2017/QĐ-UBND, Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 21-12-2017
60/2017/QÐ-UBND Quyết định 60/2017/QĐ-UBND, V/v bổ sung giá đất vào bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015- 2019) trên địa bàn tỉnh Kon Tum 20-12-2017
59/2017/QÐ-UBND Quyết định 59/2017/QĐ-UBND, Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 20-12-2017
58/2017/QÐ-UBND Quyết định 58/2017/QĐ-UBND, Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018 20-12-2017
48/2017/NQ-HÐND Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng 11-12-2017
39/2017/NQ-HÐND Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND, Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 2 về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-12-2017
38/2017/NQ-HÐND Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND, Bổ sung giá đất vào Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành theo Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X 11-12-2017
52/2017/QÐ-UBND Quyết định 52/2017/QĐ-UBND, Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 30-11-2017
46/2017/QÐ-UBND Quyết định 46/2017/QĐ-UBND, Phê duyệt Đề án phát triền lâm nghiệp theo hướng bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 19-9-2017
38/2017/QÐ-UBND Quyết định 38/2017/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án cà phê xứ lạnh tại các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plong ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum 22-8-2017
Trang trước Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.