Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
21/2021/QÐ-UBND Quyết định 21/2021/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 28-6-2021
17/2021/QÐ-UBND Quyết định 17/2021/QĐ-UBND, Ban hành giá dịch vụ công thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum 18-6-2021
09/2021/QÐ-UBND Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum 25-3-2021
45/2020/QÐ-UBND Quyết định 45/2020/QĐ-UBND, Quy định mật độ chăn nuôi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 30-12-2020
44/2020/QÐ-UBND Quyết định 44/2020/QĐ-UBND, Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum 29-12-2020
41/2020/QÐ-UBND Quyết định 41/2020/QĐ-UBND, Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá tính thuế các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 18-12-2020
39/2020/QÐ-UBND Quyết định 39/2020/QĐ-UBND, Về việc ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 18-12-2020
32/2020/QÐ-UBND Quyết định 32/2020/QĐ-UBND, Về việc phân cấp phê duyệt Kế hoạch Khuyến nông địa phương 16-11-2020
24/2020/QÐ-UBND Quyết định 24/2020/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Quy trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 14-9-2020
21/2020/QÐ-UBND Quyết định 21/2020/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum 10-7-2020
16/2020/QÐ-UBND Quyết định 16/2020/QĐ-UBND, Về việc ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11-5-2020
04/2020/QÐ-UBND Quyết định 04/2020/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung Quy định mức đạt chuẩn bộ tiêu chí về xã nông thôn mới đối với từng khu vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 20-1-2020
31/2019/QÐ-UBND Quyết định 31/2019/QĐ-UBND, Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum 31-12-2019
30 /2019/QÐ-UBND Quyết định 30/2019/QĐ-UBND, Ban hành bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum 30-12-2020
68/2019/NQ-HÐND Nghị quyết 68/2019/NQ-HĐND, Về việc thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum 30-12-2019
27/2019/QÐ-UBND Quyết định 27/2019/QĐ-UBND, Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá tính thuế các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020 19-12-2019
24/2019/QÐ-UBND Quyết định 24/2019/QĐ-UBND, Về việc ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020 19-12-2019
21/2019/QÐ-UBND Quyết định 21/2019/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 4-12-2019
13/2019/QÐ-UBND Quyết định 13/2019/QĐ-UBND, Ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi, việc cắm mốc chỉ giới và khoảng cách giữa các mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum 1-10-2019
28/2019/NQ-HÐND Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND, Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 18-7-2019
07/2019/NQ-HÐND Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum 18-7-2019
07/2019/QÐ-UBND Quyết định 07/2019/QĐ-UBND, Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020 10-5-2019
06/2019/QÐ-UBND Quyết định 06/2019/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Kon Tum 26-4-2019
38/2018/QÐ –UBND Quyết định 38/2018/QĐ –UBND, Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 21-12-2018
37/2018/QÐ-UBND Quyết định 37/2018/QĐ-UBND, Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá tính thuế các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019 21-12-2018
Trang trước Trang sau
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: