Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CƠ QUAN PHÁT HÀNH
  Hội đồng nhân dân tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh
LĨNH VỰC VĂN BẢN
  Tổng hợp
  Kinh tế Tổng hợp
  Kinh tế ngành
  Nội chính - Xây dựng pháp luật
  Văn xã
  Hạ tầng - Kỹ thuật
  Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường
  Khoa giáo - Văn xã
  Kinh tế
  Nội chính
  Thông tin
  Kiếm soát TTHC
DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BÁO
Số VB Trích yếu Ngày BH
309/QÐ-UBND Quyết định 309/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung ngạch công chức tối thiểu và tiêu chuẩn, trình độ kiến thức quản lý nhà nước đối với vị trí việc làm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và tương đương của các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 25-5-2022
14/2022/QÐ-UBND Quyết định 14/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum 6-6-2022
04/2022/QÐ-UBND Quyết định 04/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 24-1-2022
39/2021/QÐ-UBND Quyết định 39/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 22-11-2021
34/2021/QÐ-UBND Quyết định 34/2021/QĐ-UBND về Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum 17-11-2021
30/2021/QÐ-UBND Quyết định 30/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum 29-9-2021
20/2021/QÐ-UBND Quyết định 20/2021/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum 28-6-2021
06/2021/QÐ-UBND Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND, Ban hành Quy định về theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum 2-3-2021
04/2021/QÐ-UBND Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND, Ban hành Quy định về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum 25-2-2021
03/2021/QÐ-UBND Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum 22-2-2021
79/20/NQ-HÐND Nghị quyết 79/20/NQ-HĐND, Ban hành Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 14-12-2020
28/2020/QÐ-UBND Quyết định 28/2020/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Quyết định, nội dung trong Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 10-11-2020
25/2020/QÐ-UBND Quyết định 25/2020/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung tên gọi của Quyết định và một số điều của Quy chế công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng trên Cổng, Trang thông tin điện tử, trên các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 29-9-2020
35/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 35/2020/NQ-HĐND, Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị quyết, nội dung trong Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 14-7-2020
22/2020/QÐ-UBND Quyết định 22/2020/QĐ-UBND, Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, nội dung trong văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 13-7-2020
13/2020/QÐ-UBND Quyết định 13/2020/QĐ-UBND, Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 22-4-2020
08/2020/QÐ-UBND Quyết định 08/2020/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 20-2-2020
25/2019/QÐ-UBND Quyết định 25/2019/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng trên Cổng/trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh Kon Tum 19-12-2019
61/2019/NQ-HÐND Nghị quyết 61/2019/NQ-HĐND, Bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội dung Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 10-12-2019
17/2019/QÐ-UBND Quyết định 17/2019/QĐ-UBND, Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 13-11-2019
12/2019/QÐ-UBND Quyết định 12/2019/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 30-8-2019
Trang trước
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
TNC Phát triển: