Trang chủ
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO
Số 01-04 Ngày ban hành:10-1-2017
MỤC LỤC
Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
3-11-2016 Quyết định 45/2016/QĐ-UBND, Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum 1
8-11-2016 Quyết định 46/2016/QĐ-UBND, Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum 7
15-11-2016 Quyết định 47/2016/QĐ-UBND, Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum 14
18-11-2016 Quyết định 48/2016/QĐ-UBND, Quy định cấp độ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn và thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 23
25-11-2016 Quyết định 49/2016/QĐ-UBND, Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân tỉnh ban hành 25
13-12-2016 Quyết định 52/2016/QĐ-UBND, Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 27
13-12-2016 Quyết định 53/2016/QĐ-UBND, Ban hành Quy định về thời hạn giải quyết các thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công công trình điện đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 29
20-12-2016 Quyết định 54/2016/QĐ-UBND, Ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 34
26-12-2016 Quyết định 55/2016/QĐ-UBND, Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (và tương đương) các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum 42
29-12-2016 Quyết định 56/2016/QĐ-UBND, Ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 47
Cổng Thông tin tỉnh   |   Góp ý      |   Đăng nhập   
  TRANG CÔNG BÁO DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM PHÁT HÀNH
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại:0603.862320; Fax: 0603.862493; Email:kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; ® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Kon Tum" khi sử dụng lại thông tin từ website này.